Termín: 20. 06. - 24. 06. 2022

Termín webinárov:  20. - 24. 06. 2022

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská, zuzana.repiska@agroinstitut.sk

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomného testu absolventi získajú osvedčenie, ktorým preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ako prílohu k žiadosti o priame podpory na pôdu na rok 2023 v termíne najneskôr do 15.5.2023.

Kurzom je tiež možné doplniť vzdelanie, ktoré je potrebné pre mladých farmárov zapojených do PRV 2014-2022, podopatrenie 6.1. a zároveň je možné kurzom zabezpečiť doplnenie vzdelania pre žiadateľov o NFP v rámci podopatrenia 4.1.

Ďalšie informácie o kurze a online prihláška