Termín: Priebežne

Organizačný garant: Rastislav Polák, rastislav.polak@agroinstitut.sk

Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovených pracovných podmienok je poskytnúť účastníkom všeobecno-základné poznatky z tejto oblasti - právne, technické, psychologické, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon danej profesie. Cieľom výchovy a vzdelávania je oboznámiť účastníkov o aktuálnej legislatíve BOZP, naučiť bezpečne posudzovať, obsluhovať riadiť a hodnotiť priestory, strojné zariadenia, úpravu a spracovanie materiálov. Teoreticky zvládnuť technológiu postupov prác ale predovšetkým ovládať postupy prác tak, aby bola efektívne dodržaná bezpečnosť práce pri jednotlivých činnostiach. Cieľom  výchovy a vzdelávania je preukázať schopnosti metodiky vzdelávania a odovzdávať získané poznatky iným pracovníkom, vysvetliť, zdôvodniť a demonštrovať skúsenosti pri práci s dodržaním čo najúspešnejších  vedomostí pri dodržaní právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce.

Ďalšie informácie o kurze a online prihláška