Available courses

Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.

Ďalšie informácie o kurze.

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomného testu absolventi získajú osvedčenie, ktorým preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ako prílohu k žiadosti o priame podpory na pôdu na rok 2020 v termíne najneskôr do 15.5.2020.

Ďalšie informácie o kurze a online prihláška.

Účastníci kurzu nadobudnú poznatky súvisiace so zakladaním, obnovou a údržbou porastov na brehoch riek, potokov a nádrží vo vidieckych oblastiach, s výhodami a nevýhodami brehovej vegetácie a jej funkciami a najčastejšími druhmi brehových porastov. Nadobudnuté vedomosti môžu využiť pri tvorbe preventívnych opatrení proti povodniam ako aj pri navrhovaní estetického riešenia danej lokality.

Kurz "Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v podmienkach SR" ponúka záujemcom možnosť rozšíriť si svoj obzor a vedomosti v problematike genetického inžinierstva v súvislosti s produkciou a pestovaním GM plodín v poľných podmienkach.  Jednotlivé kapitoly ponúkajú hlbší pohľad na historické míľniky v rozvoji biologických vied, uvádzajú základné princípy prípravy geneticky modifikovaných rastlín , ich legislatívne zakotvenie v EÚ a SR, a venujú sa tiež otázkam prínosov a bezpečnosti GM organizmov.

Pilotný kurz v rámci projektu RURALITY (www.erasmusplusrurality.eu).
Hlavným cieľom projektu je vývin vzdelávacích osnov a manuálu pre podporu vzdelávacích aktivít v oblasti rozvoja vidieka.
Špecifické ciele:
  • Rozpoznať, vyvinúť a overiť prierezové kompetencie "Komunitný rozvoj vidieka v rámci Horizont 2020".
  • Zvýšenie transparentnosti týchto nových odborných kompetencií, pokračovať v rozvoji kompetencií a podpore zamestnanosti prostredníctvom profesionalizácie rozvoja poľnohospodárstva.
  • Využívanie osvedčených inovatívnych pedagogických metód, založených na princípoch duálneho systému vzdelávania.
  • Návrh lekcií s prierezovými kompetenciami, ako aj príslušných technických príručiek pre rozvoj vzdelávacích aktivít.


Course categories